Nagelstudio Claudies Nails

 Algemene Voorwaarden van Nagelstudio Claudies Nails

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de afspraak verzetten of de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

 

4. Betaling

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling of aankoop van producten de betaling contant of met een pinbetaling te voldoen.

Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen en/of via bankoverschrijving mogelijk.

 

5. Personeel in de studio

De nagelstudio heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de nagelstudio dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de nagelstudio medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de nagelstudio.

 

Verder
Nagelstudio Claudies Nails  |  06-30155257